FIGYELEM:

Kérjük, az alábbiakat figyelmesen olvassa el, mert a LADA Hungary Disztribúció Kft. (a továbbiakban: Kft.) www.lada.hu internetes címén elérhető honlap vagy annak bármely oldalának (a továbbiakban: Honlap) megnyitásával, illetve a Honlapon feltüntetett e–mail címének elérésével az alábbiakban felsorolt és ismertetett feltételekhez hozzájárul, azokat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Tekintettel arra, hogy jelen honlap egy olyan oldal, melyen keresztül vásárlás folytatható, kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalainkat!

Direkt Marketing nyilatkozat (űrlapok kitöltése)

Az adataim megadásával hozzájárulok, hogy a LADA Hungary Kft - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően – reklámajánlatokkal, értékesítési- és szervizes értesítőkkel, akciós ajánlatokkal, programajánlatokkal stb. megkeressen, postai úton, e-mailben, telefonon és SMS-ben/MMS-ben vagy egyéb elektronikus csatornán. Kijelentem továbbá, hogy választásom önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt.

A megadott adataimat önkéntesen adtam meg a LADA Hungary Kft-nek azzal, hogy azokat saját DM tevékenysége keretében használja. Adatkezelési hozzájárulásom visszavonásig érvényes, mely bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható.

Felelősség

Ezt a honlapot Ön kizárólag saját felelősségére használhatja. Az interneten továbbított üzenet tartalmához illetéktelen személyek hozzáférhetnek, tartalma módosulhat, vagy elveszhet. A Kft nem felel azon költségekért, károkért, veszteségekért, amelyek a honlap használatával összefüggésben keletkeznek, ide értve a használatra képtelen állapotot, az üzemzavart, az illetéktelen megváltoztatást, az információ elveszését, módosulását, az információtovábbítás esetleges késedelmét, az általa hordozott vírust és vonal– vagy rendszerhibát is.

A honlapon elhelyezett adatok, információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A Kft törekszik a folyamatos frissítésre, de nem vállal felelősséget az információk esetleges hiányosságai, pontatlanságai és elírások miatt, ezért kérjük, hogy amennyiben bármely adattal kapcsolatban aggálya merülne fel, úgy azt más módon is szíveskedjen ellenőrizni.

Védjegyoltalom, Szerzői jog:

A Kft honlapján szereplő nevek, logók, grafikák, tájékoztatók és egyéb információs anyagok, illetve letölthető dokumentumok védjegyoltalom illetve szerzői jogi védelem alatt állnak, azok bármilyen formában, akár részben, akár egészben történő, a saját személyes használatot meghaladó vagy attól eltérő célú felhasználása – így különösen annak tárolása, kinyomtatása, terjesztése, átruházása – csak a Kft előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. A honlap oldalainak, adatainak, vagy egyéb elemeinek teljes vagy részleges másolása vagy bemutatása tilos, a jogosulatlan felhasználása törvénysértő.

Hiperhivatkozási kapcsolódások:

Azokra a kapcsolódásokra vonatkozóan, melyeket a LADA Hungary Kft a www.lada.hu honlapjáról más külső vagy belső honlapokra átlépve tud megteremteni, a Kft a többi honlap nyomdai megjelenéséért, illetve a honlapokra való bejutási feltételekért nem vállal felelősséget.

Személyes adatok védelme:

A honlap használata során a Kft a tudomására jutott személyes adatok kezelésére „a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény” rendelkezései vonatkoznak.

Tájékoztatjuk, hogy Ön a honlapot mindenfajta személyes jellegű információ megadása nélkül meglátogathatja, megismerkedhet a Kft termékeivel, szolgáltatásaival.

Amennyiben Ön bármely személyes adatát akár a honlap űrlapjainak használatával, akár a honlapon feltüntetett e–mail címre elküldi, hozzájárulását adja, hogy megadott adatait a Kft kezelje és feldolgozza kapcsolattartási, közvetlen üzletszerzési, reklámozási célokra, valamint jogosult az ilyen adatokat a vele szerződéses viszonyban álló adatfeldolgozói részére azonos célú felhasználás végett megküldeni. Ön hozzájárul ahhoz, hogy az elküldött adatot a Kft legfeljebb az adatrögzítéstől számított öt évig kezelje kivéve, ha Ön a hozzájárulását visszavonja illetve vonatkozó jogszabály ettől eltérően rendelkezik.

Az adatszolgáltatás önkéntes. Az Ön kérelemre a Kft tájékoztatást ad a személyes adatai kezeléséről, kérheti azok helyesbítését, és törlését, megilleti a tiltakozás, illetve a bírósági jogérvényesítés joga.

Ha az ügyfél – akár saját maga, akár képviselője útján a Kft részére elektronikus levelező rendszeren üzenetet (e–mail) továbbít, vagy az elektronikus levélcímet a Zrt–vel közli, akkor ez – külön nyilatkozat nélkül is – tartalmi, alaki–formai, mennyiségi korlátozás nélküli felhatalmazást jelent a Kft számára arra, hogy az üzleti kapcsolat létesítéséhez vagy fenntartásához, illetve szerződés létrehozásához vagy teljesítéséhez szükséges adatokat és információkat az ügyfél vagy képviselője, közvetítője részére a megadott elektronikus levélcímre küldjön. A Kft az elektronikus kommunikációt megszünteti, ha az ellen Ön tiltakozik vagy azt bármilyen módon kifogásolja a Zrt–nél. Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel, panaszával kérjük, forduljon a Kft ügyfélszolgálatához, illetve a honlapon megadott elérhetőségen keresztül az Zrt–hez.

Adatkezelés:

1. A Kft elkötelezett a partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Kft a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Minden személyt, aki a lada.hu szolgáltatásait használja, megilleti a névtelenség és önmaga dönt ennek köréről, az adatbázisba való regisztrációról.
Felhívjuk a lada.hu részére adatközlők figyelmét, hogy csak saját nevében regisztrálhat.
A személyes adatok védelméről szóló törvény alapján minden regisztrált felhasználónak lehetősége van az általa megadott adatokba való betekintésre, ezek megváltoztatására vagy kérésére a teljes törlésre.

2. A Kft az alábbiakban rögzített elvárásokat, melyet, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismer el és betart, melyek összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név– és lakcímadatok kezeléséről (DM tv.);
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.).

3. A szolgáltatás látogatása során a szolgáltató illetve adatfeldolgozója rögzíti a felhasználók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét – technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából.
A lada.hu szolgáltatás üzemeltetője a Cookie technológiáját csak annak érdekében használja, hogy a kereskedőház hatékonyságát és gazdaságosságát javítsa. Semmi olyan technológiát nem használ, amely bármilyen személyes hatással lenne a felhasználóra.

4. A lada.hu nem adja el, nem cseréli és nem szolgáltatja ki harmadik személynek vagy alanynak a felhasználókról összegyűlt személyes adatokat.
Ugyanakkor tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a szolgáltatót (Be. 71.§).
A Kft a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

5. A lada.hu jelen adatvédelmi nyilatkozatában (belső szabályzatában) történő bármilyen változásáról minden információt megad felhasználóinak akár a jogszabály változásból, akár a cég működéséből erednek azok.